<![CDATA[[영남대학교] 최신소장자료 - 언어 (Language) ]]> http://slima.yu.ac.kr/lib 영남대학교 : 최신소장자료 ko Wed, 5 Dec 2007 17:26:03 +0900 Copyright (c) 영남대학교 All right reserved <![CDATA[나의 영어 사춘기 100시간 : 영어 몰입 실전편]]> 이시원 2019-04-11 17:20:37 +0900 <![CDATA[사전의 재발견]]> 국립한글박물관 2019-04-08 17:20:37 +0900 <![CDATA[(새로 쓴) 표준 국어문법론]]> 남기심 2019-04-04 17:20:37 +0900 <![CDATA[언어학 개론]]> 정한석 2019-04-04 17:20:37 +0900 <![CDATA[영어통사론 =English syntax]]> 김양순 2019-04-04 17:20:37 +0900 <![CDATA[한국어 표준 문법 =Stabdard Korean grammar : 총론, 음운론, 형태론, 통사론, 담화론]]> 유현경 2019-04-04 17:20:37 +0900 <![CDATA[한글 맞춤법, 표준어 규정 해설]]> 국립국어원 2019-04-04 17:20:37 +0900 <![CDATA[현대 중국어 多音字典 405字]]> 장춘원 2019-04-04 17:20:37 +0900 <![CDATA[Language files : materials for an introduction to language and linguistics]]> Dawson, Hope, 2019-04-02 17:20:37 +0900 <![CDATA[(발음부터 미션까지) 10日 중국어 첫걸음]]> 조방 2019-03-26 17:20:37 +0900 <![CDATA[(보정) 한글 맞춤법 강의]]> 이희승 2019-03-26 17:20:37 +0900 <![CDATA[멘토영어학 기본이론 =Mentor linguistics]]> 채, 앤드류 2019-03-26 17:20:37 +0900 <![CDATA[멘토영어학 심화이론 =Mentor linguistics]]> 채, 앤드류 2019-03-26 17:20:37 +0900 <![CDATA[영상번역입문 : 누구나 할 수 있지만, 아무나 할 수 없는 영상번역]]> 박명수 2019-03-26 17:20:37 +0900 <![CDATA[영어! 일단 패구보자!]]> 윤규철 2019-03-26 17:20:37 +0900 <![CDATA[일한언어비교]]> 김양선 2019-03-26 17:20:37 +0900 <![CDATA[중국어 어휘의 달인이 되는 법 : HSK 5급 중급편]]> 한민이 2019-03-26 17:20:37 +0900