<![CDATA[[영남대학교] 최신소장자료 - 총류 (Generalities) ]]> http://slima.yu.ac.kr/lib 영남대학교 : 최신소장자료 ko Wed, 5 Dec 2007 17:26:03 +0900 Copyright (c) 영남대학교 All right reserved <![CDATA[(21세기를 여는) 대화]]> 지전대작 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(懸吐.傍點) 孟子 : 附諺解]]> 주희 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(懸吐.傍點) 詩傳 : 附諺解]]> 이동술 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(譯註) 唐宋八大家文抄 : 王安石.1]]> 왕안석 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(譯註) 唐宋八大家文抄 : 蘇洵]]> 소순 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(譯註) 唐詩三百首]]> 고전국역편집위원회 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(譯註) 心經附註]]> 진덕수 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(譯註) 春秋左氏傳]]> 좌구명 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(譯註) 說苑]]> 유향 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(譯註) 近思錄集解]]> 주희 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(譯註) 顔氏家訓]]> 안지추 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(譯註) 禮記正義 : 中庸.大學]]> 정현 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(譯註) 禮記集說大全.1]]> 신승운 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(국역) 朱子文錄]]> 기대승 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(국역) 退溪全書.5,퇴계선생문집 권14~권18.서(書)]]> 이황 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(국역) 몽재선생문집]]> 이안도 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(국역) 주자서절요.1,주자서절요 권1~권5]]> 이황 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(국역) 해좌집]]> 정범조 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(문집 판각의 기록) 간역시일기]]> 한국국학진흥원 2019-02-21 17:20:37 +0900 <![CDATA[(완역) 두보율시 : 두율분운]]> 두보 2019-02-21 17:20:37 +0900